Privacy Policy

Vertrouwelijkheidsbeleid van : https://www.enjoytheauthenticjoy.eu

Deze Website verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van zijn Gebruikers.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Consorzio Cacciatore Italiano

Consorzio Mortadella Bologna

Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP

n° di iscrizione al REA MI-1663446 e l’indirizzo email del Titolare info@modenaigp.it

E-mailadres van de Eigenaar:

Soorten verzamelde Gegevens

De soorten Persoonsgegevens die deze Website rechtstreeks of via derden verzamelt, zijn onder meer: Cookies, Gebruiksgegevens, e-mailadressen en een unieke identificatie voor advertenties (zoals het advertentie-ID van Google of de IDFA).

De volledige details van elke soort verzamelde Persoonsgegevens worden vermeld in de overeenkomstige delen van dit Vertrouwelijkheidsbeleid, of in specifieke verklarende teksten die worden gepubliceerd vooraleer de Gegevens worden verzameld.
De Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de Gebruikers worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens hun bezoek aan deze Website.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle Gegevens die deze Website vraagt verplicht en kan het ontbreken ervan de levering van de Diensten door deze Website onmogelijk maken. Wanneer deze Website aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, staat het de Gebruikers vrij om ze niet mee te delen, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Gebruikers die vragen hebben over de verplichte Persoonsgegevens worden verzocht contact op te nemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van Cookies – of andere monitoringtools – door deze Website of door de eigenaars van externe diensten die deze Website gebruikt, is bedoeld om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen of heeft andere doeleinden die worden beschreven in dit document en in het Cookiebeleid, indien dat beschikbaar is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die via deze Website worden verkregen, gepubliceerd of meegedeeld. Zij bevestigen dat zij de toestemming van deze derden hebben gekregen om de Gegevens aan de Eigenaar mee te delen.

Wijze en plaats van de Gegevensverwerking

Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende veiligheidsmaatregelen om de Gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.
De Gegevensverwerking gebeurt met behulp van computers of informaticatools, volgens procedures en organisatiewijzen die nauw verband houden met de vermelde doeleinden. In bepaalde gevallen kunnen de Gegevens niet alleen toegankelijk zijn voor de Eigenaar, maar ook voor bepaalde categorieën van personen die belast zijn met de werking van deze Website (administratie, verkoop, marketing, juridische dienst, systeembeheer) of voor externe partijen (zoals externe leveranciers van technische diensten, e-maildiensten, hostingleveranciers, informaticabedrijven, communicatieagentschappen) die in voorkomend geval door de Eigenaar als Verwerkers worden aangesteld. De geactualiseerde lijst van deze partijen kan op elk ogenblik bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Wettelijke grondslag van de verwerking

De Eigenaar mag de Persoonsgegevens van de Gebruikers verwerken indien een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • De Gebruikers hebben toestemming gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Merk op: volgens bepaalde wetgevingen kan de Eigenaar gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken tot de Gebruiker er bezwaar tegen maakt (‘opt-out’), zonder afhankelijk te zijn van diens toestemming of van een van de volgende wettelijke grondslagen. Deze voorwaarde geldt echter niet wanneer de verwerking van de Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese gegevensbeschermingswet.
 • De gegevensverschaffing is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is, of elke verplichting van de Gebruiker om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de Eigenaar is opgedragen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van een derde.

De Eigenaar zal in alle gevallen graag helpen om de specifieke wettelijke grondslag voor de verwerking te verduidelijken, in het bijzonder indien het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele eis is of nodig is om een overeenkomst af te sluiten.

Plaats van de verwerking

De Gegevens worden verwerkt op de zetel van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de voor de verwerking verantwoordelijke partijen gevestigd zijn.
Afhankelijk van de lokalisatie van de Gebruiker kan de doorgifte van gegevens ertoe leiden dat Gegevens naar een ander land dan het zijne worden doorgegeven. Voor meer informatie over de plaats van de verwerking kunnen de Gebruikers het gedeelte met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

De Gebruikers hebben ook het recht om de wettelijke grondslag te kennen voor de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder het internationale publiekrecht valt of die door twee of meer landen opgericht is, zoals de VN, en kennis te nemen van de veiligheidsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om hun Gegevens te beschermen.

Indien een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen de Gebruikers meer informatie daaromtrent vinden in de overeenkomstige delen van dit document. Ze kunnen ook contact opnemen met de Eigenaar zoals vermeld in het deel met de contactgegevens.

Bewaringstijd

De Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang dat nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld zijn.

Bijgevolg:

 • moeten de Persoonsgegevens die verzameld zijn met het oog op de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard tot de volledige uitvoering van de overeenkomst; en
 • moeten de Persoonsgegevens die verzameld zijn met het oog op de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zolang worden bewaard als nodig is om deze doelstellingen te bereiken; de Gebruikers kunnen specifieke informatie over de legitieme belangen van de Eigenaar vinden in de overeenkomstige delen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens langer te bewaren, telkens wanneer de Gebruiker zijn toestemming heeft gegeven voor de verwerking en zolang de toestemming niet is ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn de Persoonsgegevens langer te bewaren telkens wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting, of op bevel van een overheid.

Na het verstrijken van de bewaringsperiode zullen de Persoonsgegevens worden verwijderd. Bijgevolg kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rechtzetting en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens niet worden uitgeoefend na het verstrijken van de bewaringsperiode.

Doeleinden van de verwerking

De Gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te leveren, en ook voor de volgende doeleinden: analyses, remarketing, gedragsprofilering en reclame.

De Gebruikers kunnen meer informatie over de doeleinden van deze verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doeleinde worden gebruikt vinden in de respectieve delen van dit document.

 

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens worden door middel van verscheidene diensten verzameld met de volgende doeleinden:

Analyses

De diensten uit dit gedeelte stellen de Eigenaar in staat om het webverkeer te monitoren en te analyseren en de evolutie van het gedrag van de Gebruiker te volgen.

Google Analytics

Google Analytics is een dienst voor webanalyse die wordt geleverd door Google, Inc. (‘Google’). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website te volgen en te analyseren, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en ze met andere diensten van Google te delen. Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen reclamenetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies, Gebruiksgegevens.

Plaats van de verwerking: Verenigde Staten – VertrouwelijkheidsbeleidOpt-outmogelijkheid, Ierland – Vertrouwelijkheidsbeleid. Deelnemer aan het Privacyschild.

Facebook Analytics for Apps (Facebook, Inc.)

Facebook Analytics for Apps is een analysedienst die door Facebook, Inc. wordt geleverd.

Verzamelde Persoonsgegevens: diverse types Gegevens zoals vermeld in het vertrouwelijkheidsbeleid van de dienst, Gebruiksgegevens.

Plaats van de verwerking: Verenigde Staten – Vertrouwelijkheidsbeleid. Deelnemer aan het Privacyschild.

Follow-up van de conversies van Facebook Ads (Facebook-pixel) (Facebook, Inc.)

De follow-up van de conversies van Facebook Ads (Facebook-pixel) is een analysedienst die wordt geleverd door Facebook, Inc. en die de gegevens van het reclamenetwerk van Facebook koppelt aan de op deze Website uitgevoerde acties. Pixel Facebook volgt de conversies die kunnen worden toegeschreven aan advertenties op Facebook, Instagram en Audience Network.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies, Gebruiksgegevens.

Plaats van de verwerking: Verenigde Staten – Vertrouwelijkheidsbeleid. Deelnemer aan het Privacyschild.

Reclame

Dit type dienst gebruikt de Gegevens van de Gebruiker met het oog op reclamecommunicatie in de vorm van banners en andere advertenties op deze Website, eventueel afhankelijk van de interesses van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens met dit doel worden gebruikt. De informatie en de gebruiksvoorwaarden worden hierna beschreven. Sommige van de hierna vermelde diensten kunnen Cookies gebruiken om de Gebruiker te identificeren. Ze kunnen ook een techniek voor gedragsprofilering gebruiken, bijvoorbeeld om advertenties te tonen die aangepast zijn aan de behoeften en het gedrag van de Gebruiker, die ook buiten deze Website geïdentificeerd kunnen zijn. Raadpleeg het vertrouwelijkheidsbeleid van deze diensten voor meer informatie.
Naast de opt-outmogelijkheid die een van de onderstaande diensten aanbiedt, kan de Gebruiker beslissen om het gebruik van Cookies van derden te weigeren, door de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)

Facebook Audience Network is een advertentiedienst die wordt geleverd door Facebook, Inc. Om meer inzicht te verwerven in het gebruik van gegevens door Facebook, raadpleegt u het privacybeleid van Facebook.

Om de Audience Network-dienst van Facebook uit te voeren, kan deze Website identificatiegegevens voor mobiele toestellen (met inbegrip van het advertentie-ID voor Android of het reclame-ID voor iOS) en met Cookies vergelijkbare technieken gebruiken. Audience Network kan advertenties tonen op basis van de reclamevoorkeuren van de Gebruiker. De Gebruiker kan deze weergave controleren in de advertentie-instellingen van Facebook.

De Gebruikers kunnen bepaalde doelgroepen van Audience Network uitsluiten via de overeenkomstige parameters van hun toestel, zoals de advertentieparameters voor mobiele telefoons, of in voorkomend geval volgens de instructies op andere pagina’s over Audience Network in dit document.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies, Gebruiksgegevens, e-mailadres, unieke identificatie voor advertenties (zoals het advertentie-ID van Google of de IDFA).

Plaats van de verwerking: Verenigde Staten – VertrouwelijkheidsbeleidOpt-outmogelijkheid. Deelnemer aan het Privacyschild.

Remarketing en gedragsprofilering

Met dit type dienst kunnen deze Website en zijn partners advertenties distribueren, optimaliseren en aanbieden volgens het eerdere gebruik van deze Website door de Gebruiker. Dit gebeurt door de evolutie van de Gebruiksgegevens te volgen en door Cookies te gebruiken. Deze informatie wordt overgedragen aan partners die de remarketing en de gedragsprofilering beheren.
Bepaalde diensten stellen een remarketingoptie voor die gebaseerd is op maillijsten.
Naast de opt-outmogelijkheid die een van de onderstaande diensten aanbiedt, kan de Gebruiker beslissen om het gebruik van Cookies van derden te weigeren door de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

Remarketing van Facebook (Facebook, Inc.)

Remarketing van Facebook is een dienst voor remarketing en gedragsprofilering die wordt geleverd door Facebook, Inc. en die de activiteit op deze Website aan het reclamenetwerk van Facebook koppelt.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies, Gebruiksgegevens.

Plaats van de verwerking: Verenigde Staten – VertrouwelijkheidsbeleidOpt-outmogelijkheid. Deelnemer aan het Privacyschild.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragsprofilering die wordt geleverd door Facebook, Inc. en die de activiteit op deze Website aan het reclamenetwerk van Facebook koppelt.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres, Cookies.

Plaats van de verwerking: Verenigde Staten – VertrouwelijkheidsbeleidOpt-outmogelijkheid. Deelnemer aan het Privacyschild.

Rechten van de Gebruikers

De Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

De Gebruikers kunnen meer bepaald:

 • Op elk ogenblik hun toestemming intrekken. De Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien ze reeds hebben toegestemd met de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun Gegevens. De Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens indien de verwerking op een andere wettelijke grondslag dan toestemming berust. Dit wordt verduidelijkt in het overeenkomstige deel hierna.
 • Hun Gegevens raadplegen. De Gebruikers hebben het recht om te weten of hun Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, om informatie te krijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie van de verwerkte Gegevens te ontvangen.
 • Hun Gegevens verifiëren en rectificeren. De Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te verifiëren en hun aanpassing of verbetering te eisen.
 • De verwerking van hun Gegevens beperken. De Gebruikers hebben onder bepaalde voorwaarden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun gegevens uitsluitend verwerken om ze te bewaren.
 • Hun Persoonsgegevens laten verwijderen of wissen. De Gebruikers hebben onder bepaalde voorwaarden het recht om hun Gegevens door de Eigenaar te laten wissen.
 • Hun Gegevens opvragen en ze aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke overdragen. De Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en, indien het technisch mogelijk is, ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij op enige wijze te worden gehinderd. Deze bepaling geldt met het voorbehoud dat de Gegevens via automatische procedés worden verwerkt en dat de verwerking berust op de toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is, of op een verplichting voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.
 • Klacht indienen. De Gebruikers hebben het recht om klacht in te dienen bij hun toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer de Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in de uitoefening van het openbaar gezag die aan de Eigenaar is opgedragen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kunnen de Gebruikers bezwaar maken tegen deze verwerking door een reden op te geven die verband houdt met hun specifieke situatie en die het bezwaar rechtvaardigt.

De Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun Persoonsgegevens voor direct marketing worden verwerkt, zij op elk ogenblik zonder opgaaf van reden bezwaar kunnen maken tegen deze verwerking. Om te weten of de Eigenaar Persoonsgegevens voor direct marketing gebruikt, kunnen de gebruikers de overeenkomstige delen van dit document raadplegen.

Informatie over het uitoefenen van Gebruikersrechten

Elk verzoek voor de uitoefening van Gebruikersrechten kan aan de Eigenaar worden gericht via de in dit document verstrekte contactgegevens. Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend en de verzoeken zullen zo snel mogelijk en altijd binnen de maand worden onderzocht door de Eigenaar.

Bijkomende informatie over de verwerking en de verzameling van Gegevens

Rechtsvorderingen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen voor juridische doeleinden door de Eigenaar worden gebruikt voor de rechtbanken of in de stappen die tot een rechtsvordering leiden als gevolg van een ongepast gebruik van deze Website of de eraan verbonden Diensten.
De Gebruiker is zich ervan bewust dat de Eigenaar op verzoek van de overheid verplicht kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie in dit Vertrouwelijkheidsbeleid kan deze Website de Gebruiker bijkomende inlichtingen en contextuele informatie verschaffen over bijzondere diensten of de verzameling en de verwerking van Persoonsgegevens.

Systeem- en onderhoudslogs

Met het oog op exploitatie en onderhoud kunnen deze Website en externe diensten bestanden verzamelen die de interacties met deze Website registreren (systeemlogs) of andere Persoonsgegevens (zoals IP-adressen) met hetzelfde doel gebruiken.

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Meer inlichtingen over de verzameling of de verwerking van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde aan de Eigenaar worden gevraagd. Gelieve de contactgegevens bovenaan in dit document te raadplegen.

 

Behandeling van ‘volg mij niet’-verzoeken

Deze Website houdt geen rekening met ‘volg mij niet’-verzoeken.
Raadpleeg het vertrouwelijkheidsbeleid van de externe diensten om te weten of zij ‘volg mij niet’-verzoeken al dan niet aanvaarden.

Wijzigingen van dit Vertrouwelijkheidsbeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om dit Vertrouwelijkheidsbeleid op elk ogenblik te wijzigen, waarbij hij de Gebruiker op deze pagina en eventueel op deze Website zal informeren of – voor zover het technisch en wettelijk mogelijk is – de Gebruikers een kennisgeving zal sturen via de adresgegevens waarover de Eigenaar beschikt. Het is stellig aanbevolen deze pagina regelmatig te bezoeken en de onder aan deze pagina weergegeven datum van de laatste wijziging te raadplegen.

Indien de wijzigingen een invloed hebben op verwerkingsactiviteiten waarvoor de toestemming van de Gebruiker vereist is, moet de Eigenaar indien nodig opnieuw de toestemming van de Gebruiker verkrijgen.

Definities en wettelijke verwijzingen

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie die de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt, direct, indirect of in samenhang met andere informatie – met inbegrip van een persoonlijk identificatienummer.

Gebruiksgegevens

De automatisch door deze Website (of door externe diensten waarvan deze Website gebruikmaakt) verzamelde gegevens, zoals de IP-adressen of de domeinnamen van de computers die de bezoekers van deze Website gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier of unieke bronidentificatie), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek bij de server aan te bieden, de grootte van het als antwoord verzonden bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (positief resultaat, fout enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende details van de tijdsduur van het bezoek (bv. de tijd die op elke pagina van de Toepassing wordt doorgebracht), de details over het in de Toepassing gevolgde traject, met een bijzondere verwijzing naar de opeenvolging van bezochte pagina’s, en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem of de informaticaomgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Website gebruikt. Tenzij anders aangegeven, komt de Gebruiker overeen met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

 

Verwerker

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit vertrouwelijkheidsbeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking of het gebruik van deze Website. Tenzij anders aangegeven, is de Verwerkingsverantwoordelijke de Eigenaar van deze Website.

Deze Website (of deze Toepassing)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De dienst die deze Website levert, zoals beschreven in de voorwaarden van de dienst (in voorkomend geval) en op deze Website/in deze Toepassing.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, hebben alle verwijzingen naar de Europese Unie in dit document betrekking op alle huidige lidstaten van de Europese Unie en van de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Een kleine hoeveelheid gegevens die op het toestel van de Gebruiker wordt opgeslagen.

Wettelijke informatie

Dit vertrouwelijkheidsbeleid is opgesteld conform de bepalingen van verscheidene wetgevingen, met name artikel 13/14 van de Europese Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit Vertrouwelijkheidsbeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders aangegeven in dit document.

Laatste update: 25 januari 2019